Kurumsal Check-Up

Bir şirketin ne düzeyde kurumsal olduğunun tespit edilebilmesi, ancak o şirketin fonksiyonlarının stratejik bir bakış̧ açısıyla analiz edilmesi, mevcut durumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu kritik süreçlerin hangi destek araçlarıyla geliştirileceğinin ortaya konulması ve şirketin muhtemel risklerinin incelemesi ile mümkün olabilmektedir. Bu düzey belirleme metodunun adı KURUMSAL CHECK-UP ’tır.

Kurumsal check-up, “kurum performansını” ölçen bir analiz tekniğidir.

Kurumsal check-up, muhasebeden üretim etkinliği ve verimliliğine, insan kaynaklarından stok yönetimine, pazarlama yönetiminden AR-GE kabiliyetine kadar tüm fonksiyonlarda bir şirketin halihazırdaki durumunun değerlendirilerek “rekabetçilik düzeyinin” ölçülmesine dayanan etkili bir çalışmadır.

Bu çalışma ile şirketinizin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir ve gelişime ihtiyaç duyulan alanlar “teşhis” edilir. Bu teşhis çalışması ile şirketin kurumsallaşma sürecinde öncelikli ihtiyaç duyacağı gelişim alanları çok net bir biçimde ortaya konulmakta ve bir yol haritası oluşturularak belirli bir plan çerçevesinde çözümlenmesi ve şirketin kurumsal yapıya kavuşturulması sağlanmaktadır.

Kurumsal Check-Up:
a. Yönetici/çalışan mülakatlarının gerçekleştirilmesi,
b. Amaca uygun olarak özel hazırlanmış ve departmana özgü “soru-cevap formları”nın doldurulması,
c. Mevcut dokümanların incelenmesi,
d. İş süreçlerinin gözlenmesi,
e. Kronik sorunların tespiti,
f. Uygulamaların vizyon-misyon-hedefler ve değerler ile uyumunun gözden geçirilmesi,
g. Raporlama-kontrol-denetim ve ölçme sistemlerinin analizi,
h. Kaynakların (hammadde, mali, insan kaynakları) verimli kullanımının ölçülmesi,
i. İK politikalarının, organizasyonel davranışın ve karar alma süreçlerine kurum içi katılımın ölçülmesi,
j. Rekabet kapasitesi, pazarlama ve markalaşma hususlarının yönetim etkinliğinin gözlemlenmesi,
k. Şirketin inovasyon gücü,
l. Planlama ve stok yönetimi,
m. Kalite yönetimi,
n. Satın alma yönetimi,
o. İletişim Etkinliği,
p. Maliyet yapılandırması ve kontrol kabiliyeti,
q. Performansa dayalı yönetim konsepti gibi konularda ”seviye tespiti” amaçlı çalışmalarından oluşur.