Risk Değerleme ve Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Risk Yönetim Komitesinin görevi, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılabilinecek fırsatların şirketin risk profiline ve risk iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu’na öneri ve tavsiyelerde bulunulmasıdır. Risk Yönetim Komitesi, şirket hedeflerine ulaşmak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur, periyodik olarak durumu gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini sunar.